Sejmowa debata o aborcji

15.01.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rocznikach Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2013-2015 matki w wieku 15 lat i niższym urodziły łącznie 871 żywych dzieci (286 w 2013, 305 w 2014, 280 w 2015). Liczba 1213 dzieci podana przez B. Nowacką odpowiada urodzeniom żywym z lat 2012-2015 (do poprzedniej sumy należy dodać 342 urodzenia z 2012 roku).
Ponieważ B. Nowacka przytacza prawidłowe dane dla szerszego od podawanego przez nią w wypowiedzi horyzontu czasowego, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Barbara Nowacka
liderka Inicjatywy Polskiej


Dostępne statystyki pokazują, że w latach 2013–2015 dzieci poniżej 15. roku życia urodziły łącznie 1213 dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.