Senyszyn na temat in vitro i związków partnerskich

19.09.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na podstawie badania CBOS pt. ,,Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich”,- patrz: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF opublikowanego  w lutym 2013 r. wiemy, iż 85% badanych wyraża aprobatę dla legalizacji związków partnerskich heteroseksualnych.  Z kolei w przypadku formy związku partnerskiego osób ten samej płci ta akceptacja wynosi 33%.

Z kolei analizując owe problemy dalej, to na podstawia badania CBOS pt. ,,Wartości i normy”- patrz: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF,  opublikowanego w sierpniu 2013 r. wiemy, iż zachowanie takie jak stosowanie środków antykoncepcyjnych oraz uprawianie seksu przed zawarciem małżeństwa cieszyły się akceptacją na poziomie 59% ankietowanych. W badaniu kluczowymi słowami była właśnie akceptacja i dezaprobata, a nie stwierdzenie, iż takie czynności się uprawia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.