Sprawa prof. Chazana

14.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na mocy nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przy szpitalach państwowych działają rady społeczne (Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654).

 

Art. 48 jasno wyznacza cele i zdania do których został powołany ten organ:

Do zadań rady społecznej należym.in.:przedstawienie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego i kredytów bankowych czy dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.