Średnie wynagrodzenie w Polsce

25.03.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł po przeliczeniu daje to kwotę – 869,061 euro. W Polsce  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 roku zgodnie z  danymi GUS wynosi 3805,28 zł  po przeliczeniu daje to kwotę  – 900,68 euro.

Odwołując się do najbardziej aktualnych danych eurostatu – za rok 2011 – po przeliczeniu średniej miesięcznej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (dane odnoszą się do całego roku), płaca wynosi 808,5 euro. Biorąc pod uwagę kraje, które przystąpiły do Unii po roku 2004 – średnia płaca wynosi 997,82 euro (bez uwzględnienia Chorwacji). Natomiast średnie płace w krajach tak zwanej starej Unii po przeliczeniu wynoszą – 3557,26 euro (bez uwzględnienia Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch).

 

  • Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi – 4,2249 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.