Stanisław Karczewski w Sygnałach Dnia PR1

08.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) na terenie Turcji znajduje się obecnie 2 181 293 (stan na 3.11.2015 r.) zarejestrowanych uchodźców pochodzenia syryjskiego. Liczba ta wzrosła w przeciągu roku ponad dwukrotnie (30.10.2014 r.: 963 540 zarejestrowanych uchodźców) Raport Amnesty International o syryjskich uchodźcach w Turcji 

Syryjczycy w państwach sąsiedzkich i w Europie (źródło: BBC):

Map: Syrian asylum claims in Europe and registered refugees in the Middle East

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.