Stanisław Piotrowicz w Sygnałach Dnia

23.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Sędzia Wojciech Łączewski, który orzekał w sprawie Mariusza Kamińskiego, skazanego w I instancji na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień (jako funkcjonariusz publiczny – szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego) z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego, napisał swoje uzasadnienie po 152 dniach od złożenia pierwszego wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Zgodnie z art. 422 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego –

W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie„.

(przepis w brzmieniu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wszedł w życie 1 lipca 2015 r., termin nie uległ zmianie)

W związku z tym termin 7 dni dotyczy nie sędziego, a stron – jest to czas na złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Sędzia natomiast ma 14 dni na sporządzenie takiego uzasadnienia. Stanowi o tym art. 423 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego –

Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu – od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony„.

Zgodnie z oświadczeniem Rzecznika Prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie termin ten został przedłużony (na co pozwala art. 423 par. 1 KPK) przez prezesa sądu –

do dnia 30 września 2015 r., uznając taki czas za niezbędny ze względu na stopień skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym, obszerność materiału dowodowego oraz fakt, iż zasadniczą jego część stanowią materiały ściśle tajne„.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą. Po pierwsze sędzia Wojciech Łączewski miał obowiązek sporządzić uzasadnienie wyroku na wniosek w ciągu nie 7, a 14 dni lub w innym terminie oznaczonym przez prezesa sądu – co w tym przypadku miało miejsce. Dochował w ten sposób swojego obowiązku. Po drugie polityk pomija tę kluczową kwestię wprowadzając potencjalnych adresatów w błąd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.