Stanisław Piotrowicz w Sygnałach Dnia

23.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Sejm VII kadencji dokonał wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 8 października, a obecnej VIII kadencji – 2 grudnia. Nie doszło zatem do wyboru żadnego z sędziów TK w listopadzie.

Jeśli chodziłoby o wybór grudniowy to w uchwałach w sprawie wyboru poszczególnych sędziów TK jako podstawa prawna podany jest art. 194 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym. Rzeczywiście, sposób procedowania wyboru sędziów TK jest dokładnie określony w Regulaminie Sejmu, jednak nie jest prawdą, że Sejm opierał się wyłącznie na regulaminie, skoro jako podstawę uchwały podaje m.in. ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.