Jak wysoką nadwyżkę w budżecie odnotowały Czechy?

16.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2016 r. Republika Czeska odnotowała najwyższą nadwyżkę w budżecie państwa, od momentu powstania niezależnego kraju. To pierwszy dodatni wynik od 1995 r. Nadwyżka w czeskim budżecie wyniosła 61,77 miliardów koron . Przy obecnym kursie walut (1,00 PLN = 6,17 CZK), kwota ta stanowi równowartość ok. 10 mld zł.

Wypowiedź zatem zostaje zakwalifikowana jako prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.