Stanisław Tyszka działaniach Polski ws. relokacji cudzoziemców

24.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

25 lutego 2016 wydano Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców, na mocy którego powołano Zespół do którego zadań należy, w szczególności, opracowywanie:

  • procedur w zakresie rozpatrywania wniosków w procesie przyjmowania i pobytu cudzoziemców objętych programem przesiedleń i relokacji, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski;
  • mechanizmów współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozpatrywanie ww. wniosków;
  • mechanizmów monitorowania procesów przesiedleń i relokacji;
  • sposobu monitorowania wypełniania przez relokowanych lub przesiedlonych cudzoziemców obowiązków związanych z przestrzeganiem polskiego prawa oraz obowiązków związanych z ich programem integracji;
  • stanowiska na temat funkcjonowania procedur związanych ze skutecznym wydalaniem z Polski cudzoziemców mogących stanowić zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa kraju.

Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Mariusz Błaszczak.

25 stycznia 2016 r. opublikowano wraz z uzasadnieniem Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.