Start kampanii „KORWiN dla bezpieczeństwa”

26.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt partii KORWiN zawiera większość proponowanych zmian z projektu PiS z 2004 roku, jednak zostały poszerzony zbiór artykułów wymagających nowelizacji.

Warto zwrócić uwagę na uzasadnienia obu projektów – niektóre akapity są identyczne.

Do wnioskodawców projektu z 2004 należał m.in. Jarosław Kaczyński zaś Zbigniew Ziobro był upoważniony do reprezentowania inicjatywy w Sejmie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.