Statystyki rynku pracy

22.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W październiku 2013 r. GUS podał, że w końcu 2012 r. poza granicami kraju przebywało czasowo ok. 2130 tys. mieszkańców Polski.

Według danych GUSu za lipiec 2014 r. w Polsce jest 1878,5 tys. bezrobotnych.

10 stycznia 2014 r. GUS podał wstępna informacje o osobach zatrudnionych na umowach zlecenie w 2012 r. liczba ta wynosi 1.35 mln.

Zgodnie z przyjętą przez nas metodologią różnica pomiędzy liczbami podanymi w wypowiedzi, a oficjalnymi danymi przekracza 5%, więc uznajemy ją za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.