#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art. 1. pkt 3. ustawy uchwalonej dnia 16 stycznia 2015 r., uchyla Art 7. ustawy z dnia 7 września 2007 r. Oznacza to że uchylony został następujący zapis:

 Art. 7. 1. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji kopalni, likwidator, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 5, opracowuje program przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni, zwany dalej „programem przemieszczeń”, nie później niż na 60 dni przed dniem zakończenia wydobycia węgla kamiennego w tej kopalni.

2. Program przemieszczeń, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawcy oraz przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której jest zlokalizowana kopalnia, zatwierdza właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego. Opinie te należy przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania programu przemieszczeń.

3. W przypadku nieprzekazania opinii, o których mowa w ust. 2, program przemieszczeń obowiązuje po upływie 15 dni od dnia, w którym upłynął termin ich przekazania.

 Usunięcie z ustawy powyższego zapisu zwalnia likwidatora kopalni z obowiązku przedstawienia programu przemieszczeń do zaopiniowania przez związki zawodowe oraz władze samorządowe. Oznacza to zatem że nie mają one ustawowej możliwości wpływania na decyzję dot. likwidacji kopalń.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.