#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Całkowity koszt Programu Naprawczego szacuje się na 2,3 mld złotych (1,4 mld w 2015 roku i 0,9 mld w 2016 roku), czyli o 200 mln mniej niż określił Jarosław Gowin.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.