#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według „Planu naprawczego Kompanii Węglowej S.A.” przyjętego przez Radę Ministrów dnia 7 stycznia 2015 roku, cztery najmniej rentowne kopalnie (w tym KWK „Brzeszcze”) będą przekazane Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która przeprowadzi wygaszanie działalności kopalń.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń podaje, że przedmiotem jej działalności jest:
1. Prowadzenie likwidacji kopalń, które zakończyły już wydobycie,
2. Zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń,

3. Tworzenie na bazie majątku likwidowanych kopalń nowych miejsc pracy.

W tym wypadku można stwierdzić, że wygaszenie działalności kopalń równoznaczne jest z ich zamknięciem.

Dane Kompanii Węglowej pokazują, że złoża kopalni KWK „Brzeszcze” charakteryzują się wysoką kalorycznością, niską zawartością popiołu, a w szczególności niską zawartością siarki. Wcześniejsze stwierdzenia są zatem prawidłowe, jednakże nie mogą prowadzić do wniosku, że nie ma uzasadnienia likwidacji kopalni KWK „Brzeszcze”. Należy wziąć pod uwagę więcej czynników.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.