#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź ta jest fałszywa, ponieważ istnieją pewne przesłanki natury ekonomicznej przemawiające za zamknięciem kopalni Brzeszcze.

nierentowne_kopalnieWedług danych rządowych w obecnym kształcie spółka Kompanii Węglowej S.A. w ostatnim okresie generuje ok. 200 mln złotych strat miesięcznie na działalności operacyjnej, a straty w sprzedaży węgla w Kompanii Węglowej w ciągu 11 miesięcy wynosiły 1 mld 140 mln zł. 4 najmniej rentowne kopalnie (w tym KWK „Brzeszcze”) które będą przekazane SRK generują 80% strat gotówkowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.