#StrajkNaŚląsku – opozycja

17.01.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Określenie, że ustawa o zmienie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 dotyczy likwidacji polskiego górnictwa kamiennego jest nadużyciem.

Jak wynika ze wspomnianego projektu ustawy (druk 3034), zaproponowane w ustawie zmiany dotyczą tylko procesów podejmowanych w trakcie likwidacji kopalń. Z ustawy nie wynikają jednak plany likwidacji całego górnictwa polskiego, a jedynie sposoby likwidacji kopalń przekazanych SRK. Plan Naprawczy przedstawiony przez rząd zakłada likwidację czterech kopalń.

Program restrukturyzacji polskiego górnictwa zakłada m.in. sprzedaż 9 z 14 kopalń Kompani Węglowej nowej spółce celowej. Spośród pozostałych jedną ma zakupić spółka Węglokoks z Piekar, a pozostałe cztery zostaną zlikwidowane (Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze i Pokój). Dlatego też program nie zakłada likwidacji całego polskiego górnictwa, a jedynie czterech nierentownych kopalń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.