#StrajkNaŚląsku – strona rządowa

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z projektem ustawy o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw tzw. pracownikom dołowym  likwidowanych kopalni przysługuje prawo do urlopu górniczego (art. 11a ust. 1 pkt 2) w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia (art. 11c ust. 1) w okresie nie dłuższym niż 4 laty. Nabycie prawa do urlopu uzależnione jest od spełnienia dwu przesłanek. Po pierwsze pracownik musi nabyć prawo do emerytury przed 1 stycznia 2020 r.  – tzn. musi mu brakować 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 11b ust. 1-2). Aby spełnić drugą przesłankę dana osoba nie może podjąć górniczej pracy “pod ziemią” (art. 11a ust. 4 pkt 1).

Art. 11 a. 1. W okresie likwidacji kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pracownikom nie posiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1) urlop górniczy, (…)

Art. 11 a. 4. Osoba korzystająca z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 traci przyznane jej uprawnienie, jeżeli w czasie korzystania z niego:

1) podjęła pracę pod ziemią na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, (…)

Art. 11 b. 1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury – w wymiarze do czterech lat.

2. Urlop górniczy przysługuje pracownikowi w wymiarze do czterech lat pod warunkiem, że skorzystanie z niego pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Art. 11c. 1. W okresie korzystania z urlopu górniczego, pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.