#StrajkNaŚląsku – strona rządowa

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Zgodnie z art. 11a ust. 5 w związku 11a ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, pracownicy korzystający z uprawnienia do odprawy mogą również ubiegać się o świadczenia wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Art. 11 a.

1. W okresie likwidacji kopalni nabytej po 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pracownikom nie posiadającym uprawnień emerytalnych przysługuje:

1) urlop górniczy, albo

2) jednorazowa bezwarunkowa odprawa pieniężna. (…)

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie ograniczają uprawnień określonych ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania zpracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r. Nr 90 poz.844 z póz. zm.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.