Janusz Piechociński o wyborze szefa Kompanii Węglowej

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła  postępowanie kwalifikacyjne – otwarty konkurs, na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. 26 listopada 2014 roku. Następnie kandydaci mogli przysyłać pisemne zgłoszenia do 11 grudnia 2014r. Po przeprowadzeniu 12 grudnia 2014 r. postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dniem 13 grudnia 2014 roku został powołany Krzysztof Sędzikowski.

konkurs-na-prezesa-zarzadu-kw-2014-11-26-page-001.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.