#StrajkNaŚląsku – strona rządowa

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ewa Kopacz Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska rzeczywiście powołała zespół, którego jednym z celów jest “opracowanie koncepcji wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska – Śląskie Centrum Przemysłu”.

W zarządzeniu nie ma wzmianki o szczegółach, które program ma realizować. Można jednak domniemywać, że W. Kowalczyk posiada bardziej kompleksowe informacje na ten temat, które nie są podane do informacji publicznej.

Nie ma także informacji że program ma być przedstawiony do połowy marca. Wedle §9 ust. 2: “Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie okresowe z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.