#StrajkNaŚląsku – strona rządowa

17.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Planem Naprawczym dla Kompanii Węglowej S.A. przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Węgla Kamiennego przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2015 r., nowa kompania węglowa ma rzeczywiście powstać z 9 spółek, określonych jako “rentowne i perspektywiczne”. Wśród nich znajduje się KWK Marcel, wchodząca w skład Rybnickiego Okręgu Węglowego, która jest jedną z najbardziej rentownych kopalni KW S.A. Za prawdziwe należy również uznać zbiorcze (w 1 przypadku nieco zawyżone, w 2 zaniżone) dane dotyczące wydobycia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki wskazane kopalnie w grudniu 2014 wydobyły:

marccel

Jeśli chodzi o sytuację finansową, to zgodnie ze stosowanym przez Ministerstwo Gospodarki miernikem EBIT, przedstawiającym tzw. zysk operacyjny danego podmiotu przed odliczeniem podatków i odesetek to kopalnie znajdują się odpowiednio na 1 (165,2 mln zł), 10 (-110,6), 4 (-11,1), 6 (-87,5) wśród 14 kopalni KW S.A., co należy uznać za relatywnie “niezły” (dość dobry, dostateczny) wynik.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.