#StrajkNaŚląsku – związki zawodowe

24.01.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W programie przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki nie ma konkretnych wiadomości dotyczących stabilności pracy dla osób pracujących w kopalniach, które mają zostać wygaszone. Istnieją jednak plany związane z zapewnieniem stabilności wynagradzania dla górników przeniesionych do nowej spółki. Stwierdzenie, że w Programie przedstawionym przez rząd nie ma żadnej informacji o stabilności wynagrodzeń należy uznać za manipulację.

Wg prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, pracownicy przenoszeni do nowej spółki mają mieć zagwarantowane podstawowe wynagrodzenie oraz część zmienną, która będzie zależeć od wyników finansowych spółki.

Najistotniejszym elementem jest wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy oraz zmiana systemu wynagradzania (część stała oraz część zmienna uzależniona od wyników spółki). Działanie to ma dwa wymiary: dzięki wprowadzeniu 6-dniowego tygodnia pracy większość górników dołowych z zamykanych kopalni znajdzie nowe miejsce zatrudnienia, a równocześnie wzrośnie efektywność kopalni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.