Struktura umów cywilnoprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

28.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami dostępnymi w raporcie GUS “Sytuacja demograficzna Polski w 2016 roku”, w roku ubiegłym urodziło się 385 tys. Dzieci. Oznacza to wzrost liczby urodzeń w stosunku do roku 2015  – w 2016 urodziło się o 15,7 tys. dzieci więcej niż w roku 2015. Liczba ta stanowi największy oraz jeden z nielicznych wzrostów liczby urodzeń w stosunku do roku poprzedzającego w okresie ostatnich 7 lat. Inny wzrost urodzeń zanotowano w roku 2014 kiedy to urodziło się o 5,6 tys. dzieci niż w roku 2013.

Warto nadmienić, że od wspomnianego przez minister Rafalską większy był wzrost urodzeń z 2008 roku kiedy to urodziło się o 26,6 tys. dzieci niż w roku 2007.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.