Ile pieniędzy z subwencji dostaną partie w tej kadencji?

20.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z 1997 roku, partiom politycznym przysługuje subwencja przydzielana na zasadzie stopniowej dygresji proporcjonalnie do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów na posłów tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające poszczególnym przedziałom określonym w procentach (więcej szczegółów w ustawie, art. 29).

W związku z tym, w tej kadencji partie polityczne otrzymają następujące subwencje:

subwencje 2
źródło  

W ciągu trwania 4-letniej kadencji Parlamentu przekazane zostanie:

  • 74 173 481 zł dla Prawa i Sprawiedliwości
  • 61 862 066 zł dla Platformy Obywatelskiej
  • 28 219 452 zł dla Kukiz’15*
  • 24 832 581 zł dla Nowoczesnej
  • 24 679 120 zł dla Zjednoczonej Lewicy
  • 17 907 453 zł dla Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • 16 686 816 zł dla KORWIN
  • 12 702 052 zł dla Razem

* Zgodnie z “Ustawą o Partiach Politycznych” subwencja należy się tylko partiom politycznym (art. 28). Kukiz’15 nie startował w wyborach jako partia, lecz jako Komitet Wyborczy Wyborców, tak więc subwencja się mu nie należy. Była to jednak świadoma decyzja przedstawicieli ruchu.


Dane podane przez wicemarszałka Tyszkę mieszczą się w dopuszczanym przez nas marginesie błędu 5%. Wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.