Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

23.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanymi w Biuletynie Statystycznym 9/2017, liczba narodzin żywych w Polsce w 2016 roku (do sierpnia) wyniosła około 253 tys, a w analogicznym okresie 2017 roku – około 272 tys. Biorąc pod uwagę zaokrąglenia przyjęte przez GUS w swoim biuletynie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej


Już w tej chwili wiemy, że tych urodzeń jest niemalże 19 tys. więcej, jeżeli policzymy rok do roku od stycznia do sierpnia tego roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.