Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

23.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu (wrzesień 2017), stopa bezrobocia wśród kobiet była niższa niż wśród mężczyzn. Wśród kobiet wynosiła ona 4,5%, podczas gdy wśród mężczyzn było to 4,7%.

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej


Bezrobocie kobiet (w Polsce) jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.