Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – gość Kontrwywiadu RMF FM

11.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ciągu całego 2014 roku, urzędy konsularne wydały 1 489,531 wiz (dane na podstawie Raportu konsularnego 2014 opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP). Dla Ukraińców wydano ponad 830 tys. wiz w 6 placówkach dyplomatycznych znajdujących się na terenie Ukrainy.

Demagog.png

Druga część wypowiedzi jest zgodna z danymi przesłanymi przez Urząd Do Spraw Uchodźców. Od początku roku do 27 sierpnia 2015 r. wojewodowie przyjęli 65 224 wnioski (pobyt czasowy, stały i rezydent) – więcej niż w całym 2015 r. (64 868).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.