Tomasz Siemoniak o szkoleniu rezerwistów

04.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Szkolenia dla rezerwistów zostały przywrócone w 2013r.

30 listopada 2012r. wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Z kolei Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła rozporządzenie 20 lutego 2013r. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu byli: Tomasz Siemoniak – Minister Obrony Narodowej oraz gen. Mieczysław Cieniuch – Szef Sztabu Generalnego WP.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.