Krzysztof Kosiński o szwajcarskim embargo na wieprzowinę

15.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Szwajcaria nie wprowadziła embarga na polską wieprzowinę. Co więcej co najmniej od 2012 roku Polska nie eksportuje wieprzowiny do Szwajcarii.

Jak podaje polski inspektor afrykański pomór świń (ASF) to ”szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki”. Na dzień dzisiejszy ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także wykryto je w 2012 r. na Ukrainie, w 2013 r. na Białorusi i w 2014 r. na Ukrainie i Litwie. Natomiast w styczniu tego roku w Polsce blisko białoruskiej granicy znaleziono dziki litewskie zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

14 kwietnia w rozmowie z pełniącym obowiązki głównego lekarza weterynarii Polski Krzysztofem Jażdżewskim, Główny lekarz weterynarii Szwajcarii Hans Wysf zaprzeczył wprowadzeniu jakichkolwiek innych restrykcji odnośnie importu polskiego mięsa wieprzowego, które wychodziłyby poza określone i opublikowane w Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27 marca 2014 r. ws. środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskichyzji i dołączonym do niej Załącznilu.

Oznacza to, iż nie ma jako takiego zakazu, a Szwajcarzy wprowadzili jedynie ograniczenia dla polskiego mięsa wieprzowego. Ponadto istnieje w dalszym ciągu  możliwość wwożenia wieprzowiny nawet ze strefy buforowej (art.11 pkt.c Decyzji Komisji 2014/178) w której wystąpiły przypadki afrykańskiego pomoru świń, ale po wcześniejszym przebadaniu mięsa.

Konfederacja Szwajcarska aktualnie nie ma wprowadzonej kontroli weterynaryjnej na granicy z UE. W zgodzie z porozumieniami zawartymi z UE stosuje wszystkie przyjęte przez Komisję Europejską regulacje i implementuje je do własnego prawodawstwa. W związku z czym Polskie mięso wieprzowe ma przyzwolenie na handel na rynku UE, a także władze weterynaryjne Szwajcarii traktują je na równi z mięsem z innych państw unijnych. Jednakże nie równa się to z barkiem możliwości hipotetycznego zastosowania takiego zakazu ze względu na to, iż Szwajcaria nie jest członkiem UE a tym samym prawo UE (zasada pierwszeństwa prawa unijnego) jest przez to państwo wdrażane i respektowane w takim stopniu w jakim zgodzi się na to Szwajcaria.

Jeśli chodzi o import polskiej wieprzowiny do Szwajcarii to według informacji podawanych w Rocznikach statystycznych handlu zagranicznego za rok 2012 2013 to państwo nie figuruje wśród krajów, do których Polska eksportowała mięso. Natomiast informacje za rok 2014 nie są jeszcze oficjalnie udostępnione.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.