Ile przeznaczono w 2014 na modernizację wojska?

13.01.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Poniżej prezentujemy treść listu otrzymanego z Ministerstwa Obrony Narodowej:

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) sprawozdania budżetowe za 2014 rok będą wykonane do 20 lutego 2015 r. i przekazane do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej w systemie informatycznym Trezor. Sprawozdania te zawierają dane liczbowe w układzie obowiązującej klasyfikacji, tj. wg. szczegółowości rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków. Szczegółowe informacje na temat wykonania ustawy budżetowej podawane są do publicznej wiadomości przez Ministra Finansów na podstawie zapisu art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym, wynik factchecku pojawi się w tym miejscu zaraz po opublikowaniu sprawozdań budżetowych z roku 2014.

[aktualizacja] Niestety, w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 zadane „podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, o którym mówi T. Siemoniak, zostało połączone z zadaniem „zwiększeniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP”. Dowiadujemy się jedynie, że na oba cele planowano przeznaczyć z budżetu państwa 18.945.763 tys. zł, a przeznaczono 22.284.329 tys. zł.. Oznacza to, że zrealizowano je w blisko 118%. Czyni to wiarygodnym stwierdzenie, że na samą modernizację przeznaczono 99,5% środków, jednak ze względu na połączenie zadań w rozliczeniu, nie jest to w pełni weryfikowalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.