Tomasz Siemoniak o brygadzie litewsko-polsko-ukraińskiej

04.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Proces formowania jednostki rozpoczął się w czerwcu 2007 roku. Wtedy to, w Brukseli, ministrowie 3 państw zdecydowali o utworzeniu wspólnego batalionu. Jesienią 2008 roku postanowiono, iż będzie to jednostka większa – brygada.

W 2009 roku został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia brygady polsko-ukraińsko-litewskiej, w którym reprezentanci tychże krajów wyrazili potrzebę współpracy wojskowej.

Umowę w sprawie utworzenia trójnarodowej brygady podpisali ministrowie obrony Polski, Ukrainy i Litwy 19 września 2014 roku. Jednostka ta ma brać udział w operacjach ONZ, NATO i UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.