Tomasz Sommer w Poranku Radia Wnet o strefie Schengen

14.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W języku potocznym określenie “strefa Schengen” używane jest jedynie w odniesieniu do swobodnego przekraczania granic pomiędzy państwami. Zjednoczone Królestwo i Irlandia skorzystały z przysługującej im klauzuli “opt-out” (umożliwiającą nieuczestniczenie w niektórych dziedzinach współpracy) i utrzymały kontrole na granicach. Te kwestie zostały uregulowane protokołem do Traktatu Amsterdamskiego. Obecnie podstawą prawną jest protokół załączony do Traktatu z Lizbony.

Należy jednak zaznaczyć, iż współpraca w ramach Dorobku z Schengen obejmuje więcej kwestii – są to zagadnienia z obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia zgodnie z przytoczonymi protokołami mogły i mogą zaangażować się we współpracę w ramach acquis Schengen przy spełnieniu określonych wymogów formalnych i z możliwości tej skorzystały. Oznacza to, że Wielka Brytania – wbrew przytoczonej wypowiedzi – jest zaangażowana we współpracę w ramach strefy Schengen.

Przykładowo, w 1999 r. Wielka Brytania notyfikowała chęć zaangażowania się we współpracę policyjną i sądowej w sprawach karnych, w zakresie walki z narkotykami oraz SIS. Rada zatwierdziła wniosek na mocy decyzji 2000/365/WE.

Analogiczne regulacje przyjęła na siebie Irlandia na mocy decyzji Rady 2002/192/WE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.