„Twoje wybory” – debata Rzeszów

12.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dotacje unijne na 1 mieszkańca w Rzeszowie wynoszą 14 016,97 zł. W Gdańsku natomiast wartość ta wynosi 14 136,39 zł. Miasta te nie posiadają jednak najwyższego wskaźnika, który osiąga Świnoujście z wartością równą 34 711,62 zł na jednego mieszkańca.

Świno.pngunia.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.