„Twoje wybory” – debata Rzeszów

12.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Sformułowanie „w ostatnim okresie” jest pojęciem nieprecyzyjnym, a co za tym idzie rodzącym trudności interpretacyjne. Zespół Demagog.PL analizując wypowiedź Prezydenta Rzeszowa zrewidował więc jego słowa w różnych perspektywach czasowych.

1) Według danych na dzień 3 listopada 2014 roku liczba mieszkańców Rzeszowa wynosiła 185 242 osób. Z kolei zgodnie z danymi na dzień 30 czerwca 2014 roku Rzeszów posiadał 184 426 mieszkańców. Tym samy różnica w liczbie ludności w analizowanym okresie wyniosła 816 osób.

2) Analizując zmiany liczby ludności Rzeszowa w okresie ostatniej kadencji władz samorządowych 2010-2014, zauważamy następujący wzrost:

Kolejne lata kadencji władz samorządowych Liczba mieszkańców Rzeszowa Różnica pomiędzy analizowanym rokiem a stanem na dzień 3.11.2014 roku
2014 185 242
2013 183 108 2 134
2012 182 028 3 214
2011 180 031 5 211
2010 179 199 6 043

Wypowiedź Prezydenta Ferenca uznać należy za fałszywą, gdyż biorąc pod uwagę nawet okres 4- letni, wzrost liczby ludności pomiędzy rokiem 2010 a 2014 wyniósł jedynie 6 043 osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.