Tymczasowa przegroda na Wiśle

04.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Assuming, it is in relation to the data on electricity production for 2015, the above statement should be considered as true, because the production of electric energy from both hard and lignite accounts for 84% of total production of the electric energy. And because the error is within 5% margin of adopted methodology, we consider the statement as true.

Structure of electricity production in 2015. (GWh)

Hardcoalfired power stations -51%

Lignite-coal-fired power stations – 33%

Natural gas power stations – 3%

Industrial power stations – 6%

Professional hydroelectric power plants – 1%

Wind and other renewable sources – 6%

Bez nazwy

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.