Unieważnienie wyborów

05.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W polskim prawie istnieje przepis dotyczący możliwości unieważnienia wyborów. Rozdział 16 Ustawy o ordynacji wyborczej do PE dopuszcza oprotestowanie ważności wyborów, jeśli zostały naruszone normy prawne określone w ustawie. Prostest można wnieść przeciwko wyborowi konkretnego posła lub też przeciwko ważności wyborów jako takich [art. 134].

Protest wnosi się do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw RP. Sąd wydaje opinię w sprawie protestu, która jest wynikiem postępowania nieprocesowego. Jeśli zaś w proteście jest mowa o przestępstwie przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy zgłasza sprawę do Prokuratury Generalnej [art. 138]. Kluczowa tu jest treść artykułu 139, który wskazuje, że Sąd Najwyższy może wydać uchwałę o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru danego posła i postanawia wówczas o ponownym przeprowadzeniu wyborów lub o podjęciu innych czynności wyborczych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.