Czas czytania: około min.

Uzależnienie Turcji od gazu z Rosji

11.09.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Obecnie gaz z Rosji do Turcji transportowany jest za pomocą dwóch gazociągów: Russian Federation – Turkey Natural Gas Main Transmission Line i Russia – Samsun – Ankara Natural Gas Transmission Line, znany jako Blue Stream. Pierwszy z gazociągów przekracza granicę turecko-bułgarską i swój koniec ma w Ankarze. Ma długość 845 kilometrów. Został oddany do użytku w 1988 roku. Gazociąg Blue Stream został oddany do użytku w 2003 roku. Dostarcza do Turcji gaz z Rosji przez Morze Czarne. Jego całkowita długość wynosi 1213 kilometrów.

 

20 lat temu, czyli w roku 1996, według rocznika “Turkey Oil, Gas Sector Business and Investment Opportunities Yearbook”, całkowity import gazu z Rosji do Turcji wynosił 5.5 miliardów normalnych m3 i stanowił 70% całkowitego importu surowca. Pozostałe 30% importowano z Algierii w ilości 2.4 miliarda normalnych m3 gazu.

 

Poniższa tabela przedstawia import naturalnego gazu do Turcji w latach 2005-2015 (w milionach m3).

 

     Rosja             Iran      Azerbejdżan       Algieria         Nigeria

       Inne

        Całkowite
2005

17.524

4.248

                     0

3.786

1.013

0

26.571

2006

19.316

5.594

0

4.132

1.100

79

30.221

2007

22.762

6.054

1.258

4.205

1.396

167

35.842

2008

23.159

4.113

4.580

4.148

1.017

333

37.350

2009

19.473

5.252

4.960

4.487

903

781

35.856

2010

17.576

7.765

4.521

3.906

1.189

3.079

38.036

2011

25.406

8.190

3.806

4.156

1.248

1.069

43.874

2012

26.491

8.215

3.354

4.076

1.322

2.464

45.922

2013

26.212

8.730

4.245

3.917

1.274

892

45.269

2014

26.975

8.932

6.074

4.179

1.414

1.689

49.262

2015

26.783

7.826

6.169

3.916

1.240

2.493

48.427

 

W 2015 roku ilość gazu pochodzącego z importu z Rosji wynosiła 55,3%.

danych opublikowanych przez Energy Market Regulatory Authority dla poszczególnych miesięcy 2016 roku wynika, że import gazu z Rosji do Turcji wynosił odpowiednio:

 • w styczniu – 51,65%
 • w lutym – 45,63%
 • w marcu – 46,10%
 • w kwietniu – 53,16%
 • w maju – 58,98%
 • w czerwcu – 54,94%

całkowitego importu surowca. Obliczając średnią wartość dla miesięcy od stycznia do lutego 2016 roku otrzymujemy 51,74%. Dane na lipiec i sierpień nie zostały jeszcze opublikowane.

Wypowiedź uznajemy za manipulację ponieważ zawiera informację w części prawdziwe jednak wprowadza odbiorcę w błąd co do uzależnienia Turcji od gazu z Rosji 20 lat temu.

Currently, natural gas from Russia to Turkey is transported by two pipelines:   Russian Federation – Turkey Natural Gas Main Transmission Line and Russia – Samsun – Ankara Natural Gas Transmission Line, known as Blue Stream. The first of the gas pipelines crosses the Turkish-Bulgarian and has its end in Ankara. It has a length of 845 km. The pipeline was completed in 1988.   Blue Stream gas pipeline   was opened in 2003. It provides Turkey with gas from Russia across the Black Sea. Its total length is 1,213 kilometers.

 

20 years ago i.e. in 1996, according to Turkey Oil, Gas Sector Business and Investment Opportunities Yearbook, the total imported gas from Russia to Turkey amounted to 5.5 billion standard cubic metres and which translated into 70% of total raw material import. The remaining 30% was imported from Algeria, and it was of 2.4 billion standard cubic metres of gas.

 

The following table shows the import of natural gas to Turkey from 2005 to 2015 (in millions of cubic metres).

                  Russia        Iran       Azerbaijan          Algerie

Nigerie     

Other
2005

17.524 

4.248

                     0

3.786

1.013

0

26.571

2006

19.316

5.594

0

4.132

1.100

79

30.221

2007

22.762

6.054

1.258

4.205

1.396

167

35.842

2008

23.159

4.113

4.580

4.148

1.017

333

37.350

2009

19.473

5.252

4.960

4.487

903

781

35.856

2010

17.576

7.765

4.521

3.906

1.189

3.079

38.036

2011

25.406

8.190

3.806

4.156

1.248

1.069

43.874

2012

26.491

8.215

3.354

4.076

1.322

2.464

45.922

2013

26.212

8.730

4.245

3.917

1.274

892

45.269

2014

26.975

8.932

6.074

4.179

1.414

1.689

49.262

2015

26.783

7.826

6.169

3.916

1.240

2.493

48.427

 

In 2015 the amount of imported gas from Russia amounted to 55.3%.

The data published by the Energy Market Regulatory Authority for individual months of 2016 show, that gas import from Russia to Turkey respectively amounted to:

 • 51.65% – in January
 • 45.63% – in February
 • 46.10% – in March
 • 53.16% – in April
 • 58.98% – in May
 • 54.94% – in June

of total raw material import. Calculating an average value for the period from January to February 2016, the result is 51.74%. Data for July and August have not been published yet.

We consider the statement as manipulation as it includes partially true information, however, it confuses a recipient with regard to Turkey’s dependency on Russian gas twenty years ago.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.