Weryfikacja wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej

28.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najczęściej podawanym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Główny Urząd Statystyczny definiuje stopę bezrobocia rejestrowanego jako: “Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego”. Według danych GUS na koniec lutego 2017 r., stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce kształtuje się na poziomie 8,5 proc. Jest to wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do trzeciego kwartału 2016 r. i spadek o 1,7 p.p. w odniesieniu do stanu sprzed roku.

Eurostat wylicza też zharmonizowaną stopę bezrobocia dla poszczególnych państw członkowskich UE. Wyliczenia te opierają się na definicji zalecanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Bazując na definicji MOP, Eurostat definiuje osobę bezrobotną jako osobę pomiędzy 15, a 74 rokiem życia, która:

  • Aktualnie nie pracuje,
  • Deklaruje gotowość podjęcia pracy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni,
  • Aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Według najnowszego raportu Eurostatu, opublikowanego 2 marca 2017 roku, zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce w styczniu tego roku wynosiła 5,4 p.p.

Wobec powyższych danych, wypowiedź minister E. Rafalskiej dotyczącą stopy bezrobocia należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.