Weryfikacja wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej

28.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie danych otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w 2015 roku 82,9% emerytów którzy otrzymali emeryturę ZUS było dokładnie w wieku emerytalnym. Kolejne 11,4% emerytów przekroczyło wiek emerytalny (odpowiedniego dla daty urodzenia) od 1 do 11 miesięcy. Pozostałe 5,7% to osoby, którym przyznaliśmy emeryturę w wieku wyższym – o co najmniej rok – od obowiązującego ich wieku emerytalnego. Oznacza to, że łącznie 17,1% osób, którym w 2015 roku przyznano emeryturę to osoby, które podjęły decyzje o późniejszym przejściu na emeryturę.

Źródło:

dip-2

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.