Wezwanie Donalda Tuska do prokuratury

16.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przepis pozwalający na przesłuchanie świadka, oskarżonego lub świadka za granicą znajduje się w kodeksie postępowania karnego, którego 586  § 1 kpk stanowi:

“O doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie, która ma obywatelstwo polskie, lub o przesłuchanie takiej osoby w charakterze oskarżonego, świadka lub biegłego sąd lub prokurator zwraca się do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

Z kolei przepis dający uprawnienia konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej do między innymi przesłuchania obywatela polskiego znajduje się w ustawie o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, którego art. 18. stanowi, że:

1.“Na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul:

1)   doręcza pisma i inne dokumenty;

2)   przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych;

3)   przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej.

2.Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie, wyjaśnienie lub opinię.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.