Wipler i Żółtek dla Jagielloński24.pl

15.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W uchwale PKW z 22 grudnia 2014 roku odrzucającej sprawozdanie partii politycznej Kongres Nowej Prawicy o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r.jako jedno z uchybień wskazuje się fakt, że w okresie sprawozdawczym część wydatków Partii pokrywana była gotówką ze środków własnych osób fizycznych, a następnie środki te zwracane były tym osobom

ze środków finansowych Partii.

PKW wyszczególniła tu takie wydatki, jak zakupy na stacjach benzynowych, ale też w marketach budowlanych.

W postanowieniu PKW zwraca też uwagę na to, że osobom, które dokonywały zakupów opłacając je ze swoich prywatnych środków nie zawsze zwracano całe należne kwoty.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.