Ilu pracowników delegowanych wysyła Polska do państw UE?

16.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W aktach prawa Unii Europejskiej pracownik delegowany jest definiowany jako ten, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje. Jak wynika z publikacji Komisji Europejskiej „Posted workers in the EU”, w 2015 r. na terenie UE przebywało 2 050 000 pracowników delegowanych, co stanowiło 0,9% całego zatrudnienia w Unii. Polska wysyła najwięcej pracowników delegowanych w całej UE. Z powyżej przytoczonych danych wynika, że liczba ta przekroczyła 450 000 pracowników. Stanowi to ok. 3% ogólnego zatrudnienia w naszym kraju. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

 

Polska dostarcza w tej grupie dwóch milionów pracowników delegowanych, którzy co roku poruszają się po Europie, około 1/4 – pół miliona.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.