Ilu Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii? (rok 2015)

07.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi (tabela 2.3) Office for National Statistics, w 2015 roku Wielką Brytanię zamieszkiwało 916 tysięcy Polaków, co czyni nas zdecydowanie najliczniejszym narodem spośród wszystkich cudzoziemców zamieszkujących Zjednoczone Królestwo. Na drugim miejscu plasują się Hindusi (362 tysiące) i Irlandczycy (332 tysiące).

Znaczące jest również tempo przyrostu liczby Polaków w Wielkiej Brytanii. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej (i równoczesnego otwarcia rynku pracy dla Polaków w Wielkiej Brytanii) w 2004 roku, kraj ten zamieszkiwało według danych Office for National Statistics 69 tysięcy naszych rodaków, co plasowało nas dopiero na 11 miejscu pod względem wszystkich narodów zewnętrznych. Jednak już 2007 roku było to 399 tysięcy osób (pierwsze miejsce wśród cudzoziemców, drudzy byli Irlandczycy – 349 tysięcy a trzeci Hindusi – 303 tysiące). W 2010 roku Polaków na Wyspach było już 564 tysiące (Irlandczyków – 354 tysiące, Hindusów – 335 tysięcy), a w 2012 roku – 713 tysięcy (360 tysięcy Hindusów, 317 tysięcy Irlandczyków).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.