Kiedy powstała ONZ?

03.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych miało miejsce 26 czerwca 1945. Natomiast oficjalne powstanie ONZ miało miejsce 24 października 1945 roku, kiedy Karta została ratyfikowana przez większość sygnatariuszy.

http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/historia.php

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.