Włodzimierz Czarzasty w PR1

14.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego 7-8 maja przez TNS dla „Wiadomości” na reprezentatywnej grupie 1000 obywateli (metodą wywiadu telefonicznego – CATI), Europa Plus Twój Ruch uzyskałaby 3% poparcia (spadek względem kwietniowego sondażu). Miesiąc wcześniej (sondaż z 2-3 kwietnia 2014 roku) w badaniu TNS, ugrupowanie to uzyskało 6% poparcia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.