Włodzimierz Czarzasty w PR1

14.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Włodzmierz Czarzasty nie sprecyzował terminu, który uważa za moment, w którym SLD miało 5% poparcia. Niemniej jednak nawet we wrześniu 2013 r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem poważnej kampanii wyborczej, badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS Polska (TNS OBOP) wykazały, że SLD może liczyć na poparcie rzędu 8% (z kolei jeszcze wcześniej, w sierpniu 2013 r. – 12%).

 

Natomiast po zestawieniu wyników ostatnich badań przeprowadzonych przez TNS Polska należy stwierdzić, że poziom poparcia dla SLD w świetle wyników uzyskanych przez ten ośrodek cały czas oscyluje w granicach 10-11%. Wyniki taki zostałe osiągnięty odpowiednio w: styczniu, w lutym (12), marcu, kwietniu (12), a także w maju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.