Wojciech Lubawski

07.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Kielce Śródmieście – obszar I.1.3 – Czarnowiejska, Żelazna – PKS” z 2013 roku, par. 8., ustalono obowiązek ochrony budynku dworca autobusowego PKS. Obejmuje on. m.in. zakaz rozbiórki budynku.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.