Wojciech Lubawski

07.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę ludności na lata 2014-2050. Warszawa jest miastem, gdzie zanotowano nadwyżkę migracji wewnętrznych, w 2013r. wyniosła 8.2 tys.

Pomimo tego, iż Kraków (1.0 tys.), Gdańsk (1.2 tys.) czy Wrocław (1.4 tys.). osiągnęły dodatnie wyniki, analiza ogólnego salda tych miast ogółem w poszczególnych województwach jest ujemna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.