Ile wynosi budżet MON?

07.07.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według zarówno dokumentu – prezentacji dostępnej na stronie MON, jak i notki Polskiej Agencji Prasowej z 29 września 2015, budżet MON na 2016 rok wynosi niecałe 36 mld złotych (dokładnie 35.898.740.000). Prawie 9,7 mld złotych (dokładnie 9.688.195.000) zostało przeznaczone na “modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, w ramach wydatków majątkowych”. Termin ten można przyjąć jako szeroką definicję uzbrojenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.