Wyborcza Debata Liderów: część czwarta

17.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Mniejszość polska na Litwie nie posiada prawa do oryginalnej pisowni własnych imion w dokumentach. IIgnacy Daszkiewicz oraz Lucyna Kotłowska-Polacy, działacze samorządowi na Litwie, zostali ukarani kwotą, o łącznej sumie około 15,5 tys. euro za pozostawienie tablic, z nazwami ulic w języku litewskim i polskim. Także w kwestii reprywatyzacji mienia ( w przypadku Polaków przede wszystkim ziemi) prawo litewskie nie uwzględnia możliwości ubiegania się o zwrot znacjonalizowanej własności osobom nieposiadającym obywatelstwa litewskiego, o które skutecznie ubiegać się jest bardzo ciężko, a nawet mimo powodzenia, status prawny majątków do dziś bywa nieuporządkowany.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.